ജന്മ നക്ഷത്രം കണ്ടുപിടിക്കാം

Your date of birth:
ജനന തീയതി
Month: മാസം
Date: ദിവസം
Year (4-digits): വർഷം
Your time of birth
ജനന തീയതി
ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ്/ശേഷം?
Hours മണിക്കൂർ
Minutes മിനിറ്റ്
Seconds സെക്കന്റ്
(ജനന തീയ്യതിയും സമയവും തെറ്റാതെ നോക്കണം)
Time zone correction സമയമേഖല
(Difference between time where you were born and GMT):
(ഇന്ത്യയാണെങ്കിൽ +5.5 മതി)
Your Birth star /Nakshatra /Naal is
താങ്കളുടെ ജന്മനക്ഷത്രം
Western(Latin) name for the Star
27 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ജന്മനക്ഷത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനം:

മുകളിലെ ബട്ടൻ അമർത്തിയാൽ ഇവിടെ ജന്മ നക്ഷത്രത്തെ പറ്റിയുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ കാണാം :) ആദ്യം മുകളിൽ കാണുന്ന "ജന്മനക്ഷത്രം കാണുക" എന്ന ബട്ടൻ അമർത്തി നക്ഷത്രം കാണാൻ മറക്കരുത്. ജനന തീയ്യതിയും സമയവും തെറ്റാതെ കൊടുക്കണം. സമയത്തിലെ സെക്കന്റുകളിലെ മാറ്റം പോലും ചിലപ്പോൾ നക്ഷത്രം കാണുന്നത് മാറ്റിയേക്കാം.

:)